Garanti

DDK - mærker ikke hvad som helst

Garantiens omfang

Den enkelte producent forpligtiger sig til at udbedre skader eller til at levere en ny og fejlfri dør på købers adresse i Danmark under forudsætning af rettidig reklamation ved konstatering af fabrikations- og / eller materialefejl.

Garantien omfatter ikke

Fejl eller skader, der kan henføres til fejlagtig eller unøjagtig montage, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse, usædvanlig eller fejlagtig brug og betjening. Fejl eller skader, der er eller burde være konstateret før montage. Fejl eller skader som køberen selv har forsøgt at udbedre eller anmelder senere end 8 dage fra fejlen er konstateret eller burde være konstateret. Omkostninger i forbindelse med udskiftning af den gamle dør med en erstatningsdør, inklusiv følgeomkostninger og følgeskader. Leveringsomkostninger til Grønland eller Færøerne, men alene levering til Aalborg Havn eller en anden af køberen bestemt dansk udskibningshavn.

Garantiperiode

Garantien er gældende i 5 år fra den af køberen dokumenterede købsdato.

Transportskader

Skulle døren have fået en skade under en transport, som producenten ikke er ansvarlig for, kan der ikke gøres krav i medfør af nærværende garantierklæring, idet sådanne krav målrettes mod den ansvarlige for transporten.

Købeloven

Garantien fratager ikke køberen adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler eller entreprenør, hvor døren er købt.